Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Hỏi

HoVaTen

Giàng A Khai

DiaChi

Bản Cứu Táng - xã Nậm Nèn - huyện Mường Chà - Điện Biên

CMT

040408992

SoDienThoai

0359846892

Email

giangkhai1994@gmail.com

NoiDung

Em gái tôi bỏ chồng về nhưng đã có thai được 5 thắng , vì không thể sống chung nữa không muống sau này con không cha nên muống nạo phá đi liệu có phá được không ?

TraLoi

 

STT

 

TrangThai

No

LinhVucHoiDap

Nạo hút và phòng tránh thai

NguoiTraLoi

 

NguoiTraLoiText

 

NgayGioDatCauHoi

22/01/2019 7:07 SA

DonVi

 

DinhKem

 

Attachments

Created at 22/01/2019 7:07 SA by System Account
Last modified at 22/01/2019 7:07 SA by System Account