Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

HoVaTen

Phạm Văn Hải

DiaChi

Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ

CMT

040403042

SoDienThoai

0912369999

Email

 

NoiDung

Con gái tôi lười ăn thường muốn điều trị thì sẽ điều trị ở khoa nào ạ?

TraLoi

 

STT

 

TrangThai

Yes

LinhVucHoiDap

Chăm sóc trẻ

NguoiTraLoi

 

NguoiTraLoiText

 

NgayGioDatCauHoi

26/10/2018 1:58 CH

DonVi

 

DinhKem

 

Attachments

Created at 26/10/2018 1:58 CH by System Account
Last modified at 26/10/2018 3:50 CH by admin