Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên

:

Faq: Hỏi giấy phép mở phòng khám

Title

Hỏi giấy phép mở phòng khám

HoVaTen

Trung Tuấn

DiaChi

Điện Biên

CMT

301122345

SoDienThoai

1228188933

Email

daviethan@gmail.com

NoiDung

Cho tôi hỏi muốn mở <a href="https://phongkhamdakhoanambo.vn/">phòng khám</a> đa khoa thì cần những thủ tục gì?
Cảm ơn ạ !

TraLoi

 

STT

 

TrangThai

No

LinhVucHoiDap

Bênh lây qua đường tình dục và cách phòng tránh

NguoiTraLoi

 

NguoiTraLoiText

 

NgayGioDatCauHoi

16/06/2020 3:22 CH

DonVi

 

DinhKem

 

Attachments

Created at 16/06/2020 3:22 CH by System Account
Last modified at 16/06/2020 3:22 CH by System Account