Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

giới tính

HoVaTen

lê đức thắng

DiaChi

khu đồng tâm thị trấn huyện tủa chùa

CMT

040324383

SoDienThoai

0385899936

Email

lethag14188@gmail.com

NoiDung

bé nhà e khi sinh ra đã bị tinh hoàn 1 bên to 1 bên nhỏ, bệnh viện cho e hỏi cho phí điều trị hết khoảng bao nhiêu, bé có BHYT

TraLoi

 

STT

 

TrangThai

No

LinhVucHoiDap

Giới tính

NguoiTraLoi

 

NguoiTraLoiText

 

NgayGioDatCauHoi

16/04/2020 9:00 SA

DonVi

 

DinhKem

 

Attachments

Created at 16/04/2020 9:00 SA by System Account
Last modified at 16/04/2020 9:00 SA by System Account