Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

HoVaTen

Lò thị triển

DiaChi

 

CMT

 

SoDienThoai

0332211632

Email

 

NoiDung

Xin chào bác sĩ em có một trường hợp muốn được bs tư vấn ạ bs có thể tư vấn cho em em rất mong nhận được phần  hồi từ bs xin  cảm ơn

TraLoi

 

STT

 

TrangThai

No

LinhVucHoiDap

Nạo hút và phòng tránh thai

NguoiTraLoi

 

NguoiTraLoiText

 

NgayGioDatCauHoi

16/02/2020 8:42 CH

DonVi

 

DinhKem

 

Attachments

Created at 16/02/2020 8:42 CH by System Account
Last modified at 16/02/2020 8:42 CH by System Account