Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

HoVaTen

Vang a ly

DiaChi

Huyền diễn biến dong

CMT

 

SoDienThoai

0837925987

Email

 

NoiDung

Thương  bác  sĩ hậu  môn của mình  tự nhiên  có  một cục lồi ra  xin hỏi có  Cách  chữa nào  ko ạ

TraLoi

 

STT

 

TrangThai

No

LinhVucHoiDap

Nạo hút và phòng tránh thai

NguoiTraLoi

 

NguoiTraLoiText

 

NgayGioDatCauHoi

04/04/2019 8:38 SA

DonVi

 

DinhKem

 

Attachments

Created at 04/04/2019 8:38 SA by System Account
Last modified at 04/04/2019 8:38 SA by System Account