Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

HoVaTen

Quang thi hoa

DiaChi

Chieng sinh tuần giáo Điện Biên

CMT

040525124

SoDienThoai

0389516824

Email

 

NoiDung

Bác sĩ cho e hỏi trước e đi khám ở phòng khám thanh hải bác sĩ nói e bi tác vòi trứng bên phải theo bac si với tinh trang e vay co kha nang có thai dc không theo bác sĩ e phải làm sao ạ

TraLoi

 

STT

 

TrangThai

No

LinhVucHoiDap

Vô sinh hiếm muộn

NguoiTraLoi

 

NguoiTraLoiText

 

NgayGioDatCauHoi

29/03/2019 11:31 SA

DonVi

 

DinhKem

 

Attachments

Created at 29/03/2019 11:31 SA by System Account
Last modified at 29/03/2019 11:31 SA by System Account